TMMOB MİMARLAR ODASI 6.ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

TMMOB MİMARLAR ODASI 6.ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU | 22 Ekim 2021

YÜKSEK MİMAR, OZAN, YAZAR CENGİZ BEKTAŞ ANISINA


Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir. Bu bağlamda Mimarlar Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler, ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.


Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu kararlı tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumunu düzenlemektedir. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.


6.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Yüksek Mimar Cengiz Bektaş’ın anısına 22-23 Ekim 2021 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi / İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.¹ Sempozyum kapsamında, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır. Bu bağlamda büyük koruma sorunları yaşayan kültürel değerlerimiz olarak Cumhuriyet Mirası, Modern Mimarlık Mirası ve kırsal mimarlık mirasının korunmasına yönelik proje ve uygulamaların da katılımı beklenmektedir.


Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların, bu süreçlerde yaşanan sorunların, mimarlar tarafından bilimsel tartışma ve değerlendirmeler çerçevesinde paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir.


Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Sempozyumumuza koruma alanında çalışan meslektaşlarımızın etkin katılımı diliyoruz.


Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.


Sunuşlar

1- Proje sunuşu,

2- Proje ve uygulamasının sunuşu,

3- Uygulama sunuşu olabilir.


¹ Pandemi sürecinin devam etmesi halinde sempozyum çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir.


Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir.

Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.

Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.

Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

- Müellifinin T.C. vatandaşı olması,

- O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.


Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.

Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.


Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.

Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.

Sempozyum katılımcılarının konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.

Bilim Kurulu

(Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)


Zeynep AHUNBAY Ferit KAHRAMAN

Gülşen KILIÇREİS ÖZAYDIN

Cansen KILIÇÇÖTE

H. Gökhan KUTLU

Deniz MAZLUM

Ahmet Melih ÖKSÜZ

M. Faruk SOYDEMİR

Ayten BAŞDEMİR TACİROĞLU

Uğur YILDIRIM

Hakime YILMAZ

Cüneyt ZEYTİNCİMeltem AK

Elvan ALTAN

Gülgün ATALAY

Acar AVUNDUK

Aydan BALAMİR

Meral OĞUZ BOL

B. Selcen COŞKUN

Tolga ÇOLAK

Betül GEMALMAZ DİKİCİ

Erol DOĞAN

Zeynep ERES


Sempozyum Düzenleme Kurulu

Deniz İNCEDAYI (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)

Cüneyt ZEYTİNCİ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı)

Hakan KILINÇARSLAN (TMMOB Mimarlar Odası Genel Saymanı)

İlker KAHRAMAN (TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı)

Zeynep ERES (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi)

Gökhan KUTLU (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi)

Sibel BAŞ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

Sempozyum Sekretaryası

Sibel BAŞ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

Mustafa SAYAN


Sempozyum Takvimi

23 Haziran 2021   Sunuş ve poster çağrısının yapılması 

30 Temmuz 2021  Sunuş özetlerinin sekretaryaya teslimi 

20 Ağustos 2021  Sonuçların katılımcılara duyurulması

01 Ekim 2021     Katılımcıların poster teslimi 

22-23 Ekim 2021   Sempozyum


İletişim

Sibel BAŞ / 6.Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumu Sekreterliği

Adres      : TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi

Konur Sokak No: 4, Kat: 2 Kızılay / ANKARA

Tel         : 0 312 417 37 27

Faks       : 0 312 418 03 61

E-Posta     : info@mo.org.tr

Web        : www.mo.org.tr


Broşür,Sergi formatı (Ek 1), Sergi formatı (Ek 1),Sunuş özeti (Ek 2) için


http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&sub=detail&bid=95&mid=95&tip=1&Recid=1635