BÜRO TESCİL BELGESİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Büro Tescil Belgesi (BTB) nedir?

Koşulları sağlayan mimarlara Mimarlar Odası tarafından verilen ve her yıl yenilenen, serbest mimarın serbest mimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten belgedir.


Büro Tescil Belgesi olmadan proje müellifi olabilir miyim?

Hayır, Büro Tescil Belgesi olmayan mimarlar “TMMOB Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği” ve “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” uyarınca proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenemezler.


Büro Tescil Belgesi’ne tabi mimarlık hizmetleri nelerdir?

Mimari proje hizmetleri, rölöve-restitüsyon-restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri ve mimari fenni mesuliyet hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ne tabi hizmetlerdir.


Büro Tescil Belgesi olmadan şantiye şefliği üstlenebilir miyim?

Evet, Büro Tescil Belgesi sahibi olmadan da şantiye şefliği hizmeti verebilirsiniz.


Kimler Büro Tescil Belgesi alabilir?

TMMOB tarafından mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığı olmayan, serbest meslek, adi ortaklık veya sermaye şirketi yoluyla serbest mimarlık faaliyetini yürütebileceği bir işyeri olan ve aşağıdaki diğer şartları sağlayan mimarlar Büro Tescil Belgesi alabilirler.


Kendi adına serbest çalışan mimarın tescili ve tescil yenilemesi:

Kendi adına serbest çalışan serbest mimarın, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;

a)Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezaları nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

b)Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,

c)Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

d)Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

e)“Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması, mimara ödenecek ücretin, Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması,”

f)Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür “bedeli” ve üyelik aidatını ödemiş olması,

Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,

g)Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,

h)“Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,”

j)“Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olmaması veya yapı denetim şirketlerinde proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışmıyor olması,”

gerekir.

“Tescilin yenilenmesi için ise, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hariç diğer bentlerinde yer alan koşullara ilave olarak; tescil yenileme bedelini ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.”


Adi ortaklıklarda mimarların tescili ve tescil yenilemeleri

Adi ortaklıklarda mimarların, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı koşullara ilave olarak;

a) Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması,

b) Mimarların kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

c) Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda ihtisas ayrımı taahhütnamesini vermiş olması,

gerekir.

Tescilin yenilenmesinde ise; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı koşullar aranır.

Mimarın, birinci fıkranın “(b) ve (c) bentleri” dışındaki adi ortaklıklarına serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi verilmez.


Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların tescilleri ve tescil yenilemeleri

Sermaye şirketi ortağı olarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alınabilmesi için “mimar ya da mimarların” şirketteki hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde 10’dan az olamaz. “Sermaye şirketi ortaklarının tamamının mimar olması durumunda bu oran aranmaz.”

Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen iştigal konuları arasında "mimarlık hizmetleri"nin yer alması koşulu aranır.

Ortaklarının tamamı tasarım ve yapı sektörüyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde “mimar yada mimarların payı”; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz.

Ortakların pay durumu, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alacak sermaye şirketi ortağı mimar tarafından belgelenir.


Sermaye şirketi ortağı mimarın, Mimarlar Odasınca tescilinin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;

a)“27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen”  disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

b) Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,

c) Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,

d) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

e)“Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması; Mimara ödenecek ücretin, Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması,”

f) Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

g) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

h) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,

i) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür “bedeli” ve üyelik aidatını ödemiş olması,

j) “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,”

k) “Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olmaması veya proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışmıyor olması,”

l) “Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,”

gerekir.


“Tescilin yenilenmesi için ise bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen koşullara ilave olarak;

a) Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,

b) Tescil yenileme bedelini ve üyelik aidatını ödemiş olması,

gerekir.”


Kimler Büro Tescil Belgesi alamaz?

Üst maddedeki şartları sağlasa dahi; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışanlar ile, Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olan veya proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışanlar Büro

Tescil Belgesi alamazlar.


Büro Tescil Belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

“İsme Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)

• Serbest Meslek Defterinin 2020 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

• Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi 

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

• 750 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 

• 125 TL. Mühür Bedeli 

• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 360 TL.)


 “Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar

• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)

• Yevmiye Defterinin 2020 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

• Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi 

• Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi  

• Ticaret Sicil Gazetesi 

• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir) 

• İmza Sirküleri 

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)

• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

• 750 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 

• 125 TL. Mühür Bedeli 

• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 360 TL.)


Büro Tescil Belgesi’nin geçerlilik süresi var mıdır?

Evet, Büro Tescil Belgesi ait olduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir.


Büro Tescil Belgesi her yıl yenilenmeli midir?

Serbest Mimarlık hizmeti verdiğiniz sürece her yıl güncel evraklarla Mimarlar Odası’na başvurarak Büro Tescil Belgenizi yenilemelisiniz.


Mesleki faaliyetime ara verdim, Büro Tescil Belgesi yenilemek zorunda mıyım?

Hayır, serbest meslek hizmeti vermediğiniz sürelerde Büro Tescil Belgenizi yenilemeniz gerekmemektedir.


Bir ofiste sigortalı mimar olarak çalışıyorum, Büro Tescil Belgesi alabilir miyim?

Hayır, Büro Tescil Belgesi alabilmeniz için iştigal konusunda “Mimarlık Hizmetleri” olan serbest meslek, adi ortaklık veya sermaye şirketi sahibi-ortağı olmanız gerekmektedir.


Sermaye şirketi ortağıyım, Büro Tescil Belgesi alabilir miyim?

Evet, hisse oranı şartlarını sağladığınız sürece iştigal konularında “Mimarlık Hizmetleri” olan şirketinizle Büro Tescil Belgesi başvurusu yapabilirsiniz.


Büro Tescil Belgesi almak için sermaye şirketinde hissem % kaç olmalıdır?

Gerekli hisse oranınız ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Aşağıdaki listede bulunan TMMOB mensubu odalara kayıtlı üyelerle yapılan ortaklıklarda eşit hisse dağılımı, liste harici ortaklıklarda ise en az %51 hisse kabul edilmektedir.


ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:

MİMARLAR ODASI

İÇ MİMARLAR ODASI

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI


Sermaye şirketinde ortağım odasına kayıtlı bir İnşaat Mühendisi (veya listedeki herhangi bir meslek sahibi). Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Hisseniz en az %50 olmalıdır.


Sermaye şirketinde ortaklarım odasına kayıtlı bir İnşaat Mühendisi ve bir Elektrik Mühendisi (veya listedeki herhangi bir meslek sahipleri). Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Hisseniz diğer ortaklardan az olmamak kaydıyla en az %33.4 olmalıdır.


Sermaye şirketinde ortaklarım odasına kayıtlı iki İnşaat Mühendisi (veya listedeki herhangi bir meslek sahibi). Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği,“Ortaklarının tamamı tasarım ve yapı sektörüyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde “mimar yada mimarların payı”; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz.”hükmü uyarınca hisseniz en az % 50 olmalıdır.


Sermaye şirketinde ortak veya ortaklarım mimar veya mühendis değiller. Büro Tescil Belgesi için hissem % kaç olmalı?

Ortaklarınızın mimar veya mühendis olmaması durumunda hisseniz en az % 51 olmalıdır.


Sermaye şirketi aracılığı ile yapılacak Büro Tescil Belgesi işlemleri öncesinde şirketinizin hisse oranlarının uygunluğu için lütfen şubemizle iletişime geçiniz.