BASIN AÇIKLAMASI: MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR

BASIN AÇIKLAMASI: MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR | 30 Ocak 2024

1954 yılında 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulan Mimarlar Odası; kurulduğu tarihten bugüne “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışını ve kamu yararının gözetilmesini temel almaktadır.

Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını öncelik olarak belirleyen politikalar çerçevesinde üretilmesi Mimarlar Odası tarafından ülke adına sorumluluk olarak benimsenmiştir.

Mesleğin kamu yararına gelişimi ve meslek mensuplarının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve toplumsal bir kültür öğesi olan nitelikli mimarlığın kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için çalışmalarını yürütmektedir.

Kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi için emek harcamakta; tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışa, şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan ve uygulamalara karşı özverili çalışmalarını ve mücadelesini sürdürmektedir.

Mesleğimize ve meslektaşımıza sahip çıkma çabasının yükseltilmesi, mimarlığın toplumla buluşması ve nitelikli mekânsal olanakların yaratılması, doğal ve kültürel değerlerimizin korunması yönündeki özverili çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması en önemli hedeflerimizdendir.

Mimarlar Odası; kamu yararının gözetilmesini ve toplum hizmetinde mimarlığı temel alan 70 yıllık tarihiyle ülkemizin, mesleğimizin, doğal ve kültürel çevrenin, yaşam değerlerinin korunması için hukuka ve demokrasiye inanan meslek odaları üzerinde oluşturulmaya çalışılan bütün siyasi baskılara karşı özverili çalışmalarını ve mücadelesini sürdürme kararlılığındadır.

Temel insan hak ve özgürlüklerine dair hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı; insan onuruna yakışır, eşit, sağlıklı, güvenlikli yaşama koşullarında nitelikli yaşam çevrelerinin oluşturulduğu çağdaş ve uygar bir gelecek için bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda programlar oluşturulması geçen yetmiş yıl içerisinde Mimarlar Odası çalışma ilkelerinin temelini oluşturmuştur

Cumhuriyetle birlikte eğitim, bilim, kültür, sanat ve örgütlenme alanlarında başlatılan aydınlanma ve uygarlık sürecinde çağdaş yapıya kavuşan Mimarlar Odası’nın, toplum hizmetinde mimarlık anlayışı ile yürüttüğü mücadele ve çalışmalar; meslektaşlarımız, Oda Birimleri ve çalışanlarının yanı sıra ilgili tüm kesimlerin katkılarıyla sürdürülecektir. 

Yetmiş yıllık deneyim ve birikimiyle, kamu yararı ve toplum hizmetinde bir mimarlık için mücadele eden Mimarlar Odası’nın çalışmaları; meslek ve toplum yararına görev ve sorumluluklarımızı paylaşan tüm duyarlı kesimlerin katkılarıyla başarılı olacaktır.

Mimarlar Odası olarak 70.yılımızda; sağlıklı ve güvenli kentleşmenin güvencesi olmaya; mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız.

TMMOB MİMARLAR ODASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU